• 99kr
  • 119kr
  • 89kr
  • 9kr
  • 399kr
  • 119kr
3

§ 1 Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kund och Miss Hosting AB, org. Nr 556732-5336 (nedan kallat Miss Hosting), med avseende på abonnemangstjänster (”Tjänsten”) såsom Webbhotell, Domänregistrering, Sitebuilder och tilläggstjänster som Miss Hosting levererar från tid till annan.

1.2 Kund kan vara en myndig fysisk person eller juridisk person.

§ 2 Tjänsten

2.1 Tjänsten innebär att Kund hyr en VPS eller en Dedikerad Server i Miss Hostings Serverhall.

2.2 Miss Hosting tillhandahåller Support inom gränser, vad som ingår är OnApp, Kontrollpanel cPanel. Applikation och OS support ingår inte som standard i Miss Hostings Supportavtal för tjänsten VPS och Dedikerade Servrar.

2.3 Bidningstiden är 12 månder om inget annant har avtalats vid beställning.

§ 3 Betalning och fakturering

3.1 Kostnaden för Tjänsten faktureras löpande enligt skriftligt avtal, 10 , 20 eller 30 dagars faktureringsvillkor beroende på månad, kvartal eller årsfakturering. Vid försenad betalning har Miss Hosting i förekommande fall rätt att ta ut avgift för inkassokostnad. Vid utebliven betalning har Miss Hosting rätt att stänga av Tjänsten tills betalning sker.

§ 4 Uppsägning

4.1 Uppsägnings ska ske skriftligt till Miss Hostings kundtjänst innan avtalet har löpt ut, vid utebliven alternativt sen uppsägning löper avtalet med avtalad bindningstid.

§ 5 Kundens ansvar

5.1 Kunden är helt och hållet ansvarig för det material och den information som används på Tjänsten, oavsett om information läggs upp av Kunden själv eller av annan part. Kunden ansvarar därför att informationen kopplad till Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på strider mot svensk lag. Om kunden ger tillgång till tredje part för lagring eller användning står fortftarande kunden ansvarig för allt innehåll.

5.2 Kund ansvarar för skador som uppkommer om Kund drabbas av hackning eller DOS-attacker (Denial-Of-Service). I det fall att Kund medvetet eller omedvetet utsätter Miss Hostings IP-nät, system, eller övriga Kunder för risker, hög belastning eller dylikt ger Miss Hosting rätt att direkt stänga ner Kunds Tjänst och i efterhand meddela Kund.

5.3 Kund ansvarar för att hålla uppgifter om Kunds adress, telefon och e-postadress samt kontaktperson aktuell i Miss Hosting Kundregister.

5.4 Kunden skall hålla Miss Hostings skadeslös för krav som kan riktas mot Miss Hosting från tredje part på grund av Kundens användning av tjänsten.

5.5 Miss Hosting är en återförsäljare av volymlicenser till Microsoft. Miss Hosting tar inget ansvar för förändringar rörande Microsoft produkter och licenser (inklusive men inte begränsat till förändringar som gör att Microsoft produkter eller tjänster blir osupporterade; når sitt End of Life; kräver modifieringen eller justering; eller i övrigt påverkar funktion och prestanda för tjänsten) gjorda av partners eller kunder.

5.6 Partner och kund till Miss Hosting ska inte installera några Microsoft produkter eller tjänster (inklusive men inte begränsat till; SQL Server, SharePoint eller Office) på tjänst eller produkt från Miss Hosting som inte är licensierad genom Miss Hosting. Miss Hosting kan stänga av eller avbryta tjänst i del eller helhet om klausul [5.5] inte efterföljs. Vidare så ska partner eller kund hålla Miss Hosting skadelös mot alla skulder, kostnader, avgifter, utgifter, böter, straffavgifter, skador och/eller förluster som uppstår, betalas eller på annat sätt uppkommit genom att partner eller kund brutit mot klausul [5.5].

§ 6 Miss Hostings ansvar

6.1 Miss Hosting utför aldrig kontroll över information eller material som finns på Tjänsten och Miss Hosting är således inte ansvarig för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kunds agerande eller brister i Tjänsten. Miss Hosting är inte heller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång på Tjänsten.

6.2 Miss Hosting hanterar all information om Kunder som konfidentiell information för att värna om Kunds integritet. Miss Hosting kan komma att lämna ut Kunds uppgifter vid domstolsföreläggande beslut.

6.3 Miss Hosting skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det som Kund betalar till Miss Hosting under 12 mån enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kunds rörelse.

§7 Användning av tjänsten

7.1 Miss Hosting förbehåller sig rätten att hindra användning som inkräktar på andra användares användningsutrymme (överanvändning). Vid överanvändning förbehåller sig Miss Hosting rätten att begränsa Kundens användning av Tjänsten på lämpligt sätt och i förekommande fall stänga av Tjänsten. Vid sådan begränsning eller avstängning kommer Miss Hosting att kontakta Kunden för att informera om problemet i syfte att finna en lösning.

7.2 Miss Hosting äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsten och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsten strider mot punkt 5.1 och/eller 5.2 eller om Kunden använder Tjänsten på ett sätt som riskerar att skada Miss Hosting, utan att Kunden har rätt till återbetalning av inbetalda avgifter eller annan ersättning.

§ 8 Trasig hårdvara (Dedikerad Server)

8.1 Miss Hosting är skyldig inom Kontorstid att ersätta trasig hårdvara, såsom till exempel trasig hårddisk. Vid trasig hårdvara åtar sig Miss Hosting att återställa systemet (mjukvara och hårdvara) till samma skick som vid initial installation utan debitering. Detta om felet uppstår inom två (2) år från att servern togs i bruk. Efter två (2) år utgår debitering enligt gällande tariff för att återställa problem med mjuk- och hårdvara.

§ 9 Support

9.1 Miss Hosting tillhandahåller Support inom gränser, vad som ingår är OnApp, Kontrollpanel cPanel. Applikation och OS support ingår inte som standard i Miss Hostings Supportavtal för tjänsten VPS och Dedikerade Servrar.

9.2 Managerad Server kan köpas (Kontakta din Account Manager för prisförslag) till för utökad Support och SLA, Managerad Server innebär:

9.2.1 Installations hjälp Vi hjälper till med all setup, bygger upp namnservrar, installerar servern efter era behov och konfigurerar eventuella SSL, Apache, IIS och PHP / .NET funktioner.

9.2.2 Övervakning & Drift Vi övervakar servern 24/7 med hjälp av vårt övervakningssystem, så om något skulle inträffa så åtgärdar vi det. till exempel. att Servern skulle sluta svara på port 80 så att alla hemsidor går ner kommer en av våra tekniker att få en varning om detta, de går då in på servern och felsöker, dag som nattetid.

9.2.3 Support Ni kan när som helst komma i direktkontakt med en av våra tekniker via vår chatt på hemsidan, ni behöver således inte gå via vår support utan får prata direkt med en tekniker om ni har några frågor eller funderingar gällande Servern eller programvaran på den.

9.2.4 Uppgradering av Mjukvara Vi står för mjukvaran som vi levererar med servern, text cPanel och CentOS, vi ser till att dessa mjukvaror är uppdaterad till de senaste versionerna allt eftersom de släpps.

§ 10 Övrigt

10.1 Miss Hosting har rätt att göra ändringar i Tilläggsvillkoren, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering.

10.2 Miss Hosting har rätt att göra ändringar i priser och abonnemang, alla prisförändringar och abonnemang informeras per mejl i form av nyhetsbrevsutskick.

10.3 Personuppgiftshantering avseende Tjänsten regleras av Avtalet. Miss Hosting raderar inte kundinformation så länge Tjänsten är aktiv, om inte Kunden skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet.

10.4 Kund ger samtycke att bolaget aktivt får utföra markandsföring mot kunden, denna marknadsföring kan ske i olika former av kommunikation så som e-post, sms eller samtal. Kund kan alltid avanmäla sig ifrån bolagets utskick genom att följa instruktionerna angivna i varje utskick.

§ 11 Tvist

11.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligen avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm varvid svensk rätt och svenska språket skall tillämpas. Skiljemännen skall tillämpa rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader och omröstning. För det fall det omtvistade beloppet understiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av Stockholm tingsrätt. För förfallna obetalda fordringar för tillhandahållen tjänst äger dock part anhängiggöra talan inför allmän domstol. Anspråk med anledning av visst avtal skall, för att kunna göras gällande, framställas skriftligen till den andra parten senast tre (3) månader efter det att rätt till anspråk uppstod.

§ 12 Driftstörning

12.1 Vid omfattande driftstörningar har Kund rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

§ 13 Information och Kunduppgifter

13.1 Information som Kund anger vid registrering kommer Miss Hosting att använda i form av ett internt Kundregister. Personuppgifter omfattas. Kunden godkänner härmed att Miss Hosting använder dessa uppgifter i kommunikation mellan parterna i flödesschemat, se Bilaga 1. För det fall det aktuell information som Kund angivit är felaktig och Miss Hosting har tillgång till korrekt kontaktinformation så har Miss Hosting en rätt och en skyldighet att justera aktuell information. För det fall Kund har fler än ett användarkonto/användarnamn hos Miss Hosting har Miss Hosting en rätt och en skyldighet att för administrationsmässiga ändamål fusionera Kunds olika konton till ett. En administrativ avgift kan tillkomma.

13.2 Kunden godkänner att Personuppgifter som anges vid registrering av domännamn kommer att vara offentligt åtkomlig via Internet hos den aktuella registreringsenhet som Miss Hosting väljer. Om Kund väljer att inte använda “Shield Whois” kommer följande uppgifter vara åtkomliga: namn, e-postadress samt domännamn. Exempelvis: Om Kunden registrerar en .se-domän kommer Personuppgifter att finnas/behandlas hos både Miss Hosting och hos registerhållaren, vilket i detta fall är .se. Det är Kundens skyldighet att informera berörda personer i sin organisation om ovanstående samt att inneha tillstånd att hantera Personuppgifter på det sätt som anges ovan.

13.3 Miss Hosting kommer på begäran endast lämna ut Personuppgifter till myndigheter heller registry.

13.4 Hantering av Personuppgifter. Den röda tråden indikerar var fullstända Personuppgifter skickas. Det är endast en leverantör som tar del av fullständiga uppgifter, Name ISP (AB Name ISP).

13.5 Vid frågor rörande personuppgifter hänvisas till Miss Hosting support.

Bilaga 1

Dessa Villkor har fastställts den 24/10-2014 och uppdaterats den 22/4-2018